Makkos Ambrus

Makkos Ambrus

Szerepek

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi - Guccio
Giacomo Puccini: A köpeny - Vakond (Talpa)
Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro Házassága - Antonio